04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    התחייבויות לתשלומי פנסיה לחברי קיבוץ מתחדש -
טיפול חשבונאי
    רשם האגודות השיתופיות פרסם באתר האינטרנט של משרדו הצעה להוראה חשבונאית
נכללות הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי ודרישות הגילוי בדוחות הכספיים של הקיבוץ. ההוראה חלה על קיבוץ מתחדש.

לפי ההצעה תחולת ההוראה הינה החל מהדוחות הכספיים לשנת 2015.
בכוונת הרשם לפרסם הנחיה זו כהוראה בקרוב.

להלן, בקווים כלליים, עיקרי ההוראה:

 ייערך חישוב של הגרעון )או העודף( הפנסיוני - ההתחייבויות האקטואריות נטו לתשלומי
פנסיה לחברי הקיבוץ ולעוזבים. הגרעון יבטא את הערך המהוון, בהתאם לעקרונות
באומדן הגרעון יובאו בחשבון הפרמטרים הרלבנטיים לחישוב, הכוללים בין היתר:
אקטואריים, של ההתחייבויות בניכוי מקורות הכשירים לקיזוז.

- בחישוב ההתחייבות: פנסיית המטרה, הרכב האוכלוסייה וגילה.
- בחישוב המקורות לקיזוז מההתחייבות: מקורות מיועדים כשירים לקיזוז, שהינם נכסים
מיועדים לתשלומי הפנסיה ותוכניות וזכאויות לקבלת תשלומי פנסיה.

 בדוחות הכספיים תירשם התחייבות בגובה הגרעון הפנסיוני כנגד ההון העצמי.
הגרעון הפנסיוני יערך בהתבסס על חישוב אקטוארי.

 בהוראה נכללו דרישות גילוי כמפורט בסעיף 4)ד( בהצעה.

יודגש, כי בכדי לעמוד בהוראה זו נדרשת הערכות מוקדמת, אשר היקפה ופרטיה ספציפיים לכל
יובהר, כי לא נקבעה חובת עריכת החישוב על ידי גורם מקצועי מסוים. יחד עם זאת, בשל
מורכבות הדרישות אנו ממליצים להשתמש או להיעזר בשרותי מומחה חיצוני לביצוע הנדרש.
קיבוץ. לכן, מומלץ לקיים בהקדם דיון ומיפוי של הדרישות והצרכים בנושא זה.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800
 osnat@britcpa.co.il

 
     
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים