04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

היערכות לקראת סוף שנת המס
סט פוינט!
 
 

סוף שנת המס כבר בפתח וסוף שנת הכספים כבר נראית באופק. החוק מגדיר היטב את זכותנו לפעול לתכנון מס לגיטימי שיפחית ככל האפשר את התשלום לרשויות, כל עוד הדבר נעשה במסגרת החוק ולא במסגרת ניסיון לחמוק מתשלום.
   
החזר מס לשכירים

אם אתם שכירים, יש סיכויים טובים שמגיעים לכם החזרי מס מסיבות שונות וכדאי לממש אותם.
עבודה בחלק מהשנה
מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, ייתכן שיהיה זכאי לתשלום מס מופחת על משכורתו; וזאת משום שחישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר ונקודות הזיכוי מחושבות על בסיס שנתי.
ככלל השכיר מקבל את ההקלות בחישוב המס מקבל ממעבידו. לפיכך,אם העובד לא עבד אצל אותו מעביד בכל השנה, עליו להביא למעביד הוכחות כי בחלק מן התקופה לא היו לו הכנסות, למלא טופס 101, והמעביד רשאי להקטין את המס המנוכה מן המשכורת, בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לשכיר הכנסה חייבת.
אם לא הייתה לשכיר הכנסה ממשכורת בחלק מהשנה אלא הכנסה מתגמולים למשרתים במילואים, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה, שמשלם הביטוח הלאומי - שהם הכנסה החייבת במס - יש למלא טופס 116 אצל פקיד השומה באזור המגורים ולבקש תיאום מס.
תיאום של ניכויי מס משכר
אם ההכנסה נובעת מכמה מקורות הרי שיש לערוך תיאום מס באינטרנט, באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה. לשם כך יש למלא טופס 116, הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה, לצרף את כל תלושי המשכורת ולהגישם למעביד הנוסף או לפקיד השומה. המעביד הנוסף יערוך את חישוב המס וינכה את המס מהשכר אצלו בהתאם.
אם הוגשה הבקשה לפקיד השומה, הוא ישלח למבקש אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה, והשכיר יעביר אישורים אלה למעבידים השונים.
כיום, ניתן לערוך תיאום מס גם באינטרנט לשכירים שהכנסתם הכוללת היא עד לסכום של כ- 190,000 ש"ח:
- לעריכת תיאום מס באינטרנט יש צורך במספר תיקי הניכויים של המעסיקים (מספר הרשום על גבי תלוש המשכורת) ובסכומי ההכנסה הצפויים.
- במהלך עריכת תיאום המס תוצג הכתובת אליה ישלחו האישורים.
- אישורי תאומי המס שהופקו במסגרת היישום תקפים, למרות שאין עליהם חותמת של משרד שומה. אין צורך להחתים את פקיד השומה על האישור .

נקודות זיכוי (נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שאת/ה חייב/ת בו שווי נקודת זיכוי חודשית 209 (נכון לינואר 2011). כל תושב ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי. אישה זכאית ל 1/2 נקודת זיכוי נוספת.

עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד
בחישוב המס של יחיד שהוא או בן זוגו "יחיד מוטב" ושלבן/בת זוגו אין הכנסה תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת. לקבלת ההקלה יש למלא טופס 101, ולמוסרו למעביד.

אישה עובדת
בחישוב המס של אישה עובדת תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי נוספת (כלומר אישה עובדת זכאית ל- 2.75 נקודות זיכוי).
אישה עובדת שיש לה ילדים זכאית לנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18 ול- 1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת הולדתו ("ילוד") ובשנת הגיעו לגיל 18.

משפחה חד-הורית
עובד חד-הורי או עובדת חד-הורית, זכאים להקלה נוספת בתשלום מס ההכנסה באמצעות נקודות זיכוי: נקודת זיכוי אחת בשל היותם משפחה חד-הורית, בנוסף לנקודות זיכוי בגין ילדים. על מנת לקבל את ההקלות, יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעביד אשר יפחית את סכום נקודות הזיכוי מהמס.

נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי:
    
 

מצב משפחתי
נקודות זיכוי
רווק
נשוי שלאשתו יש הכנסה
אלמן או גרוש ללא ילדים
2.25
רווקה
נשואה שאין לה ילדים
אלמנה/גרושה שאין לה ילדים
2.75
נשוי שלאשתו אין הכנסה*
חד הורי המפרנס ילדיו שאינם בחזקתו
נשואה שיש לה "ילוד"* או "בוגר"*
3.25
נער בן 16-17
נשואה שיש לה ילד
חד הורי שבחזקתו ילוד או בוגר
3.75
נערה בת 16-17
חד הורי שבחזקתו ילד אחד
חד הורית שיש לה ''ילוד'' * או ''בוגר''*
נשואה + ילד + "ילוד" * או "בוגר"*
4.25

 
תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח
תושבי היישובים באזורי פיתוח או בישובי ספר, ששם יישובם מופיע ברשימה מיוחדת של מס הכנסה, המתגוררים במקום ברציפות בפועל 12 חודשים ויותר זכאים להנחה ממס הכנסה.
הנחה זו היא בשיעורים שונים מהשכר, עד לתקרה שנקבעה בחקיקה השונה מיישוב ליישוב.
מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב מזכה או חדל להיות תושב כאמור יקבל חלק יחסי בתנאי שהתגורר בישוב המזכה 12 חודשים רצופים.
תושב אחד היישובים שברשימה הממלא אחר שאר התנאים האמורים, ימלא טופס 101 ויצרף אישור הרשות המקומית או הוועד המקומי על גבי טופס 1312 א' על היותו תושב קבוע במקום. המעביד יתיר את ההנחה המגיעה בחישוב המס מהשכר.

חיילים משוחררים
על פי פקודת מס הכנסה מוענקות למשתחרר/ת מ''שירות סדיר'' נקודות זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.
הזיכוי יינתן על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.
שירות סדיר הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי. שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה.
היקף הזיכוי:
חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי לשתי נקודות זיכוי,
חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות זכאית לשתי נקודות זיכוי,
חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת,
חיילת ששירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת,
המעביד רשאי לתת את נקודות הזיכוי לחייל/ת משוחרר/ת כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות.
לשם כך יהיה עליך להגיש למעבידך הצהרה על גבי טופס 101.
העובד בשני מקומות עבודה או יותר, צריך כאמור לערוך תיאום מס (ראה לעיל).
עצמאי ידרוש את הזיכוי המגיע לו במסגרת הדוח השנתי אותו הוא מגיש ויצרף אליו את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.

עולה חדש ותושב חוזר ותיק
עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתו/חזרתו ארצה. ההקלה ניתנת באמצעות נקודות זיכוי נוספות על אלה המגיעות לכל תושב:
ם 3 נקודות זיכוי חודשיות במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה (כלומר 627 ש"ח)*.
ם 2 נקודות זיכוי חודשיות במשך 12 החודשים הבאים (כלומר 418 ש"ח)*.
ם 1 נקודת זיכוי (209 ש"ח)* במשך 12 החודשים הנוספים.
מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני.
אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מן השנה שבו עבד.
תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010 ל-30/9/2012, ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש.
על העולה למלא טופס 101, לצרף אליו תעודת עולה מוכחת ולמוסרם למעביד.
על תושב חוזר למלא טופס 101, חובה לצרף אישור משרד הקליטה (תעודת "תושב חוזר" מעל 6 שנים).

פטור ממס לעיוור ולנכה
ראה פירוט בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" של מס הכנסה.

זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד
אם קרובו של העובד מוחזק במוסד מיוחד, הוא זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים מסויימים

זיכוי בגין ילד נטול יכולת
עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה).
בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 וכן טופס 116 א'( בקשה לזיכוי ממס בגין ילד נטול יכולת).

סיום תואר אקדמי
מסיימי תואר: אדם שסיים החל משנת המס 2005 ואילך לימודי תואר ראשון, שני, שלישי ברפואה, לימודי דוקטורט ישירים, או לימודי מקצועות מסוימים - יהיה זכאי בשנה שלאחר הסיום למחצית נקודת זיכוי למשך שלוש שנים.
יחיד שסיים תואר שני זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים.

ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל
ניכוי - הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום.
זיכוי - הפחתה מהמס, אשר בו חוייב העובד.
א. עובד שממשכורתו מנוכה תשלום לקופת גמל לקצבה, או לביטוח חיים - קופות שאושרו על-ידי המנהל - זכאי להקלה ממס. ההקלה ניתנת לו על ידי המעביד.
ב. עובד המשלם בעצמו לקופת גמל כאמור, רשאי לבקש מפקיד השומה שיעניק לו זיכוי בלבד או לבקש ממעבידו את הניכוי או הזיכוי המגיעים לו בשל תשלומיו אלה.
לשם כך עליו להמציא לפקיד השומה קבלה או אישור על תשלומיו, בצירוף טופס 116. אם למעביד אישור קיבוצי מפקיד השומה למתן הנחות לעובדיו, הוא רשאי להתיר לעובד את הזיכוי או הניכוי, לאחר המצאת קבלה או אישור על תשלומיו.
אם אין למעביד אישור כזה יפנה העובד לפקיד השומה עם טופס 116 ופקיד השומה ישלח לו אישור מתאים.
ג. הניכוי או הזיכוי עבור תשלומים לקופת גמל כאמור ניתנים גם לבן זוגו, ילדיו של עובד שהוא עמית מוטב אשר מלאו להם 18 שנה או יותר בשנת המס, ובלבד שלא יינתן וניכוי או זיכוי כפול בשל אותו תשלום. הניכוי או הזיכוי ניתנים לעובד שבעדו שולם התשלום.
כל שנה נקבעת תקרה מסויימת לזיכוי ולניכוי.

פיצויי פרישה
פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק:
משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2011 סכום של 11,650 ש"ח).
המנהל רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר להגבלת סכום הפטור האמור). לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.
את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס. לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

תרומות
התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ואושר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי יש 'רצפה' (מינימום) ו'תקרה' (מקסימום). לשם קבלת הזיכוי, יש לצרף קבלות מתאימות מקוריות ולמלא טופס 116.
בקשה להחזר מס
עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו, או שהוא זכאי להטבות אחרות רשאי להגיש בקשה להחזר מס. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס 1301 או טופס 0135 (דוח מקוצר המתאים לשכירים שאין להם הכנסות משוק ההון) המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת בלבד, ולצרף את המסמכים הללו:
ם טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג) ובמקרה של פרישה - טופס 161 וטופס 161א ואישור פקיד שומה בגין מענקי הפרישה;
ם אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים;
ם אישורים אחרים המקנים הקלה במס, בין היתר כמוסבר בעלון מידע זה.
בקשות להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה משנת המס הנוכחית.
 


הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט! 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

 
 
 
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים