04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) 2017
    סטפוינט!


ביום 14.12.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (להלן: "הוראת השעה"). להלן עיקרי הוראת השעה:

סעיף 4 לחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004 (להלן: "חוק גיל פרישה") קובע כי גיל פרישת חובה הנו גיל 67 לגבר ולאשה ובהגיע/ה עובד/ת לגיל זה, ניתן לחייבו/ה לפרוש מהעבודה בשל גילו/ה.

הוראת השעה קובעת כי על אף האמור בחוק גיל פרישה ובחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970, מעסיק לא יחייב עובד שהוא הורה שילדו נפטר והגיע לגיל פרישת חובה לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.

בהתאם להוראת השעה, עובד הנו מי שהועסק במקום עבודתו 7 שנים לפחות בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישת חובה ומעסיק הנו מי שמעסיק יותר מ- 25 עובדים.

עוד קובעת הוראת השעה כי לבית הדין תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות החוק והוא יהא רשאי:

1.   לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין.

2.   לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת.

הוראת השעה לא תחול על: טייס העוסק בתפקידים מסוימים, כבאי, שוטר, סוהר, עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

תחילתה של הוראת השעה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) והיא תעמוד בתוקפה ארבע שנים מיום תחילתה.
המשרד לשוויון חברתי יערוך מחקר לבחינת יישומו והשפעתו של חוק זה על סוגיות הנובעות מהעסקת הורים שילדם נפטר. השר לשוויון חברתי יגיש את ממצאי המחקר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר משנה לפני תום תקופת תוקפו של חוק זה בצירוף המלצותיו.
                  
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים